Veiligheids­voorschriften SUP4

LET OP! Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies voor gebruik.
Wanneer deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit schade en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar deze veiligheidsvoorschriften SUP4 voor toekomstig gebruik.

WERKOMGEVING

 • Zorg voor een schone en opgeruimde werkomgeving.
 • Zaag niet met een elektrische zaag in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
 • Houdt kinderen en andere personen tijdens het gebruik van de SUP4 uit de buurt
 • Laat het elektrisch gereedschap niet lopen zonder toezicht.
 • Verlaat het elektrisch gereedschap pas wanneer het volledig tot stilstand gekomen is.

VEILIGHEID VAN PERSONEN

 • Ga met verstand te werk bij het gebruik van de SUP4.
 • Zorg dat u uitgerust en alert bent tijdens het gebruik en niet onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen.
 • Draag persoonlijke beschermende kleding.

GARANTIE EN SERVICE

 • ROZ biedt 12 maanden garantie voor de SUP4 op materiaal en fabricagefouten.
  Schade die met name te herleiden is tot natuurlijke slijtage, overbelasting of ondeskundige bediening, dan wel tot schade die door de gebruiker zelf veroorzaakt is of door ander gebruik tegen de handleiding in, of die bij de koop reeds bekend was, blijven van de garantie uitgesloten.
 • Laat de SUP4 alleen repareren door ROZ.
  Door andere partijen de SUP4 te laten repareren vervalt de garantie en loopt u het risico dat de nauwkeurigheid en veiligheid bij gebruik sterk afnemen.

DISCLAIMER

ROZ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welk aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van SUP4

OVERIG

Pas op! De geleider kan onder sommige omstandigheden uit de SUP4 glijden, houdt dus te allen tijde de geleider in de gaten!